Kyu Kumite

Trabajo de kihon Kumite clasico de Uechi Ryu para el aprendizaje y correcta ejecución tecnica de las defensas

     1. Mawashi Uke, Tsuki

廻し受け, 突き

     2. Mawashi Uke, Gedanbarai Uke, Tsuki

廻し受け,下段払い受け, 突き

     3. Nagashi Uke, Mawashi Uke, Sokusen Geri

 流し受け, 廻し受け, 足先蹴り

     4. Kote Uke, Hiza Uke, Mawashi Uke, Hiji Ura Uchi

小手受け, 膝受け, 廻し受け, 肘裏打ち

     5. Mawashi Uke, Gedanbarai Uke, Kousa Uke, Tsuki

廻し受け, 下段払い受け, 交差受け, 突き

Dan Kumite

Yakusoku Kumite para el perfeccionamiento de la distancia, el desplazamiento y la correcta aplicación de las tecnicas de defensa y ataque

     1. Mawashi Uke, Sokusen Geri, Mawashi Uke, Tsuki

   廻し受け, 足先蹴り, 廻し受け, 突き

     2. Mawashi Uke, Tsuki, Tsuki, Shoukensukui Uke

    廻し受け, 突き, 突き, 小拳掬い受け

     3. Mawashi Uke, Shoumen Geri, Mawashi Geri

   廻し受け, 正面蹴り, 廻し蹴り

     4. Tai Sabaki, Uke, Tsuki

   体捌き, 受け, 突き

     5. Mawashi Uke, Shutou Uchi, Kote Uke

   廻し受け, 手刀打ち, 小手受け

     6. Gedanbarai Uke, Morote Uke, Hasamitaoshi, Sokutou Geri

   下段払い受け, 諸手受け, 挟み倒し, 足刀蹴り